หน้าแรก > wageandsalary > ผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้

ผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้

พฤศจิกายน 24, 2011 ใส่ความเห็น Go to comments

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรารายชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท วันละไม่เกิน6 ชั่วโมงหรือไม่เกินเดือนละหนึ่ง 180 ชั่วโมง โดยการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณค่าตอบแทนในแต่ละครั้งให้นับตั้งแต่เวลาเริ่มปฏิบัติงานจริงจนถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้ว มีเศษของชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งชั่วโมง

รายการค่าตอบแทนอื่น ให้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการระบบการให้บริการผู้ช่วยคนพิการที่จัดโดยองค์กรเอกชนซึ่งเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การพิจารณาอนุมัติและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ

ที่มา: ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 64

โฆษณา
หมวดหมู่:wageandsalary
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: