หน้าแรก > Uncategorized > ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

พฤศจิกายน 27, 2011 ใส่ความเห็น Go to comments

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ใช้บังคับกับบุคลากรซึ่งทำงานในกิจการดังต่อไปนี้ (มาตรา 4)
(1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หากเป็นข้าราชการมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนบังคับใช้อยู่แล้ว กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แม้ว่าจะไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2541 ก็ตาม ส่วนลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง มีปัญหาว่านอกจากจะไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2541 แล้วพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เองก็ไม่ได้กล่าวถึงสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ของบุคคลเหล่านี้แต่อย่างใด
(2) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(3) ลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ
(4) ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กรณีครูใหญ่และครู แม้ว่าจะไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 86 ก็กำหนดให้ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังไม่อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมอีกด้วย และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ก็มีเพียงข้อความว่า “ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน” แต่ไม่ได้รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม นั่นหมายความว่า บุคคลเหล่านี้พอมีหลักประกันเบื้องต้นแต่เพียงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
(5) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทย์ฝึกหัด ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล
(6) กิจการหรือลูกจ้างอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

นอกจากนี้อาจมีกิจการอื่นซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หากกฎหมายจัดตั้งองค์กรเหล่านั้นได้มีข้อความว่า “กิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม” ตัวอย่างองค์กรเหล่านี้ เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนในกฎหมายจัดตั้งองค์กรนั้นจะมีข้อความว่าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: