หน้าแรก > Uncategorized > คอลัมน์ นิติปกครอง : ฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

คอลัมน์ นิติปกครอง : ฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

นายมหาชน. คอลัมน์ นิติปกครอง : ฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หน้า 5

          สถานการณ์บ้านเมืองต่อจากนี้น่าจะเข้มข้นขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะ กกต.ที่ทุกฝ่ายต่างเฝ้าจับตามอง ว่าจะลงเอยอย่างไร ปัจจุบัน กกต.มีผู้ดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ 3 คน จากทั้งหมด 5 คน ทำให้ขณะนี้ กกต.มีตำแหน่งว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง 
          ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างและเสนอชื่อไปยังวุฒิสภา แต่แล้ว กกต.ก็ต้องอกหักไม่ได้สมาชิกเพิ่ม เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้มีมติไม่เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตามขั้นตอนดังกล่าว 
          ผู้ฟ้องคดี เป็นรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงาน กกต.เห็นว่ามติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดังกล่าวทำให้ตนต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครเป็น กกต.และเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้นำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว และขอให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจัดให้มีการประชุมเพื่อสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป โดยคดีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
          ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้ององค์คณะที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต่อศาลปกครอง เนื่องมาจากกรณีที่นายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา ได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ขอให้พิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้งไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อให้ดำเนินการตาม มาตรา 138 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน 30 วัน โดยให้เสนอพร้อมความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย
          ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ประสงค์เสนอตนเข้ารับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดังกล่าว แต่ปรากฏว่าประธานศาลฎีกา (นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ) ได้มีหนังสือลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เรื่อง การพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 มาตรา 138 (2) บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาที่จะพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อประธานวุฒิสภา จึงเป็นกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาดำเนินการได้เองตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รัฐธรรมนูญดังกล่าวมิได้บัญญัติให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องดำเนินการตามที่มีการร้องขอ จึงมีมติไม่ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างทั้ง 2 ตำแหน่ง
          ศาลปกครองกลางพิจารณาเอกสารหลักฐานรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าคดีมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยว่า คำฟ้องนี้ศาลปกครองมีอำนาจรับไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่
          ตามคำฟ้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่มีบทบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 138 (2) อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนั้น
          ศาลเห็นว่า โดยที่มติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดังกล่าวซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามอำนาจหน้าที่ที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 138 และมาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเอาไว้โดยตรงและเป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องถือว่า มติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในกรณีนี้ มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้นจึงมิใช่คดีปกครองที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (คำสั่งที่ 801/2549) 
          สรุปก็คือ การใช้อำนาจของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กรณีจึงมิใช่คดีปกครองซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายปกครอง ศาลปกครองจึงไม่สามารถรับฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาได้

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: