หน้าแรก > Uncategorized > คอลัมน์นิติปกครอง : เพิ่มเติมคำฟ้อง

คอลัมน์นิติปกครอง : เพิ่มเติมคำฟ้อง

นายมหาชน. คอลัมน์นิติปกครอง : เพิ่มเติมคำฟ้อง. บ้านเมือง ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 หน้า 5
ผู้ฟ้องคดีบางท่านเมื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว กลับมาคิดทบทวนและเห็นว่ายังมีประเด็นอื่นอีกที่ตนอยากจะเพิ่มเติมในคำฟ้องที่ได้ยื่นต่อศาล กรณีเช่นนี้สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบในเรื่องดังกล่าวกำหนดไว้ว่าสามารถเพิ่มเติมได้ ซึ่งวันนี้จะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องนี้ เรามารู้จัก คำฟ้อง กันก่อน

คำฟ้อง หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาล ไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอ หรือเสนอในภายหลัง โดยคำฟ้องเพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดี ไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่

กฎหมายได้กำหนดว่า บรรดาคำฟ้องเพิ่มเติม คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดี หรือ ถ้าผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การโดยมีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ ต่างจากคำฟ้อง คำให้การ หรือต่างจากที่ศาลกำหนดประเด็นให้ ให้ศาลสั่งไม่รับประเด็นหรือคำขอใหม่นั้นไว้พิจารณา

สรุปก็คือ การจะขอเพิ่มเติมคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องได้นั้น ประการแรกจะต้องกระทำก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ประการที่สอง คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องที่เพิ่มเติมใหม่นั้น จะต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมเท่านั้น

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคณะกรรมการทันตแพทยสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่ดูแลในเรื่องมาตรฐานการรักษาคนไข้ของทันตแพทย์ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาโดยใส่ฟันปลอมที่โรงพยาบาล หลังจากที่ใส่ไปได้ประมาณปีกว่าก็เกิดอาการผิดปกติขึ้น จึงได้กลับไปหาทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลเดิมเพื่อขอให้แก้ไขฟันซี่ที่มีปัญหา ทันตแพทย์จึงได้ทำการรักษาโดยใส่เครื่องมือจัดฟัน ผลปรากฏว่าฟันแถวบนที่ใส่เครื่องมือจัดฟันได้งุ้มและยุบเข้าไปด้านในทั้งแถว ผู้ฟ้องคดีกลับไปพบทันตแพทย์คนเดิมอีกครั้ง แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น และเมื่อไปขอรักษากับสถานพยาบาลอื่นก็ถูกปฏิเสธทุกสถานพยาบาล จนต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ไปรักษาที่โรงพยาบาล ข โดยทันตแพทย์ได้ทำการรักษาโดยใช้เครื่องมือดันคางหรือขากรรไกรของผู้ฟ้องคดีพร้อมกับแจ้งว่าไม่เป็นอะไร แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกลับมีอาการปวดศีรษะมาก คอแข็ง ก้มหน้าไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เปลี่ยนสถานพยาบาลที่รักษาอีก แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันฟันของผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ดีขึ้นแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของทันตแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ฟ้องคดีทั้งหลายดังกล่าว ทำให้ฟันของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีได้เคยทำหนังสือร้องเรียนไปยังทันตแพทยสภา ซึ่งทันตแพทยสภาได้ประชุมและมีมติให้ยกข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูล และเรื่องที่กล่าวหาขาดอายุความ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนมติของทันตแพทยสภาที่ยกข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยเมื่อดำเนินกระบวนพิจารณาถึงขั้นตอนการทำคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีได้ทำคำคัดค้านคำให้การโดยได้มีคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยทำการเปลี่ยนฟันปลอมที่คลินิกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องแต่แรก โดยทันตแพทย์ของคลินิกดังกล่าวได้ทำให้ฟันซี่หนึ่งที่อยู่ใกล้กับฟันปลอมของผู้ฟ้องคดีล้มลงไป เป็นผลให้ฟันซี่อื่นๆ ล้มลงตามไปด้วย ผู้ฟ้องคดีขอเพิ่มเติมคำขอท้ายฟ้อง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทันตแพทยสภาให้ความช่วยเหลือ จัดหาหรือแนะนำทันตแพทย์ที่ดีรักษาให้ผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกสถานพยาบาลได้ และขอให้สถานพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีเคยรับการรักษาตามที่กล่าวมาร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การโดยยกกรณีเรื่องการทำฟันปลอมที่คลินิกแห่งหนึ่ง และมีคำขอเพิ่มเติมดังที่กล่าวไปแล้วนั้น คำขอดังกล่าวมิได้เป็นคำขอที่เคยยกขึ้นกล่าวในคำฟ้องแต่แรก แต่เป็นคำขอที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ซึ่งต่างจากคำฟ้องเดิมที่ขอให้ศาลเพิกถอนมติของทันตแพทยสภา ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวไว้พิจารณาได้

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะทำคำฟ้องเพิ่มเติมได้ แต่ต้องยื่นต่อศาลก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยคำฟ้องเพิ่มเติมจะมีได้เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม พอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้

สำหรับกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งแม้จะมีสิทธิยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเป็นการยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงก็ตาม แต่ศาลเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของทันตแพทยสภา และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การ โดยมีประเด็นคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นคำขอที่ผู้ฟ้องคดีมิได้กล่าวอ้างในคำฟ้องเดิมแต่แรก ทั้งไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องเฉพาะในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอเพิ่มเติมคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยกับศาลปกครองชั้นต้น (คำสั่งที่ 8/2549)
นายมหาชน
Mahachon2004@hotmail.com

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: