หน้าแรก > Uncategorized > คอลัมน์ ข้าราษฎร: ไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

คอลัมน์ ข้าราษฎร: ไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สายสะพาย. คอลัมน์ ข้าราษฎร: ไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง.มติชน ฉบับวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 หน้า 7

เรื่องราวดีๆ กรณีตัวอย่างสำหรับผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ยังมีมาให้ทราบเรื่อยๆ จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ดังเรื่องนี้ เป็นต้น

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่เนื่องจากมีเอกสารประกอบหลายรายการ และหากมีผู้คัดค้านไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างนั้นจะทำได้หรือไม่

บริษัท บ.ได้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อุทธรณ์ทำสัญญาจ้างเหมาและทำการใดๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารเรียน ต่อมาบริษัท บ.มีหนังสือเปลี่ยนตัววิศวกรผู้ควบคุมงานจากผู้อุทธรณ์เป็นผู้อื่น

ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือขอสำเนาเอกสาร 3 รายการจากโรงเรียน ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ปรากฏว่าบริษัท บ.มีหนังสือคัดค้านไม่อนุญาตให้ส่งสำเนาเอกสารใดๆ ให้ผู้อุทธรณ์ โรงเรียนจึงมีหนังสือแจ้งปฏิเสธ ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

โรงเรียนมีหนังสือชี้แจงเหตุผลว่า เอกสารทั้ง 3 รายการเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบุคคลโดยปราศจากความยินยอมมิได้ รวมทั้งได้รับหนังสือจากบริษัท บ. ขอสงวนสิทธิการจัดส่งเอกสารของบริษัทให้ผู้อุทธรณ์

คณะกรรมการวินิจฉัยฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การเปิดเผยไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพฯ ตามมาตรา 15(2)

แต่การเปิดเผยจะแสดงความโปร่งใส จึงวินิจฉัยให้โรงเรียนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้ผู้อุทธรณ์ เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้ปกปิด

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้นครับ

หากพิจารณาเปิดเผยให้มาก ผู้อุทธรณ์อาจไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์ข้อมูลที่เกิดความจำเป็นก็ได้

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: