หน้าแรก > wageandsalary > เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ได้รับเงินเดือนในอัตราขั้นต้น เดือนละไม่เกิน 250,000 บาท นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจําปีในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนที่ได้รับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ERC-SecretaryGeneral

ที่มา: ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 3 มีนาคม 2558 หน้า 88

โฆษณา
หมวดหมู่:wageandsalary
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: